top of page

Privacyverklaring Toko Tjiau Jiang

1. Inleiding

Dit privacy statement is opgesteld voor Tjiau Jiang gevestigd te Utrecht aan de Croeselaan 199-203.

 

2. Definities

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) daaraan toekent.

 

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

 

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via automatische processen, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 

3. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Tjiau Jiang, niet zijnde de persoonsgegevens die particulieren/consumenten in de hoedanigheid van particulier/consument hebben gegeven, hiervoor geldt een apart privacy statement.

 

Tjiau Jiang draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

4. Persoonsgegevens

Tjiau Jiang verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

contactgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer (06-nummer) en zakelijk en/of privé emailadres;

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

 

5. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

 

Reacties

Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost, dan verwerken we je naam. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost van de website verdwijnt of wanneer jij een

verwijderingsverzoek bij ons indient.

We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

 

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. We verwerken de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

 

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

 

Facturatie

Als je bij ons een bestelling hebt geplaatst, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die bestelling. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 

6. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door werknemers van Tjiau Jiang voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doelen beschreven in punt 5, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

Tjiau Jiang bewaart geheimhouding over de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit de taak van de verantwoordelijke mededeling voortvloeit.

 

7. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

8. Wijziging van het privacy statement

Tjiau Jiang behoudt zich het recht voor dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op de website vind je het meest actuele privacy statement.

 

9. Rechten van Betrokkenen

Je kunt de uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming de aan jou toegekende rechten ter zake je persoonsgegevens (te weten je recht op informatie, inzage, rectificatie/correctie, verwijdering, beperking, je recht op verzet, dataportabiliteit of je recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming) uitoefenen door per e-mail contact op te nemen via contact@tokotjiaujiang.nl

 

Wij vragen je vervolgens je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

10. Cookies

Op de site van Tjiau Jiang (www.tokotjiaujiang.nl) wordt gebruik gemaakt van cookies.

 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

 

De cookies welke wij gebruiken ziet u hier:

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

11. Klachten

Klachten kun je per e-mail kenbaar maken contact@tokotjiaujiang.nl

 

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

bottom of page